Wavin Gear Up kampagne

Konkurrencebetingelser

Wavin Gear Up kampagnen er sponsoreret af Wavin. Kampagnen er reguleret af nærværende vilkår og betingelser. Alle deltagere accepterer at overholde nærværende vilkår og betingelser, herunder at leve op til alle deltagerkrav, og forstår, at konkurrencens resultater som fastlagt af Wavin og dennes agenter er endelige i alle henseender. Nærværende vilkår og betingelser har forrang i tilfælde af konflikter eller uoverensstemmelser med enhver anden kommunikation, herunder reklamemateriale. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Det kræver internet adgang at tilmelde sig.

1. KONKURRENCEBETINGELSERNE

Konkurrencen er meget enkel. Alt, hvad du skal gøre, er at tilmelde dig Gear Up 2018 på gearup.wavin.dk og acceptere at modtage Wavins nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan altid nemt afmeldes igen ved senere lejlighed.

Når du har registreret din tilmelding, vil du modtage en mail, hvor du skal bekræfte din deltagelse. Denne mail er i henhold til lovgivningen, og skal forhindre, at din mailadresse bliver misbrugt, eller at du bliver spammet med mails, du ikke har bedt om.

Du skal kun registrere dig én gang. Den endelige bekræftelse på mailen sikrer dig deltagelse i lodtrækningen om Gear Up Præmier samt hovedpræmier i hele konkurrenceperioden.


2. DET KAN DU VINDE

Hver måned udtrækker vi vinderne af 10 stk. Gear Up præmier samt 1 stk. hovedpræmie.

Gear Up præmierne varierer hver måned, mens hovedpræmien hver måned er 1 stk. Calefa fjernvarmeunit. Vinderen af hovedpræmien kan selv vælge, om unitten skal være til direkte eller indirekte fjernvarme og om den skal være højre- eller venstrevendt.


3. KRAV TIL DELTAGELSE

Konkurrencen er åben for alle, der juridisk set bor i Danmark, der gerne må deltage ifølge loven, og som er mindst atten (18) år gamle på tilmeldingstidspunktet. Deltagere skal tilmelde sig samt bekræfte tilmeldingen for endeligt at være gyldig deltager af konkurrencen om den Ugentlige Gear Up Præmie. Deltagerne skal ligeledes have internetadgang samt en gyldig e-mailkonto inden konkurrenceperiodens begyndelse. Wavin har i alle tilfælde ret til at kontrollere, om en deltager lever op til deltagerkravene.

Wavin og de virksomheder, Wavin er indbyrdes forbundet med (gælder dog ikke forhandlere), Wavins medarbejdere og disses familiemedlemmer, Wavins medvirkende distributører, bureauer og alle, der er professionelt forbundet med reklamefremstødet, må ikke tilmelde sig konkurrencen.


4. KONKURRENCEPERIODEN

Gear Up konkurrencen begynder d. 17/9-2018 kl. 10.00 og slutter den 16/12-2018 kl. 23:59. Wavin forbeholder sig retten til efter eget skøn at forlænge eller afkorte konkurrencen.


5. LODTRÆKNINGSDATOER

Deltagelse i lodtrækningen er gældende fra og med den dato, hvor tilmeldingen bekræftes og fremadrettet for hele konkurrenceperioden.

Der trækkes lod:

  1. konkurrenceperiode - 17/9-2018 kl. 10:00 - 30/9-2018 kl. 23:59
    Lodtrækning mandag den 1. oktober 2018

  2. konkurrenceperiode - 1/10-2018 kl. 0:00 - 28/10-2018 kl. 23:59
    Lodtrækning mandag den 29. oktober 2018

  3. konkurrenceperiode - 29/10-2018 kl. 0:00 - 16/12-2018 kl. 23:59
    Lodtrækning mandag den 17. december 2018


6. SÅDAN FINDES VINDERNE

Gear Up præmier og hovedpræmie Vinderne af både Gear Up Præmier og månedlig hovedpræmie i Gear Up konkurrencen findes tilfældigt blandt de deltagere, der har bekræftet deres tilmelding. Alle deltagere, som i øvrigt overholder deltagerkravene, samles i en database. Præmievinderne underrettes pr. e-mail ca. to dage efter lodtrækningen. Du er som deltager ansvarlig for at tjekke din e-mail for præmieunderrettelse og -modtagelse eller andre meddelelser, der er forbundet med præmien. Vinderen vil ligeledes blive offentliggjort på Gear Up kampagnesiden.

Hvis Wavin ikke kan komme i kontakt med en potentiel præmievinder inden for femten (15) dage ved brug af de kontaktoplysninger, der er opgivet på tilmeldingstidspunktet, eller hvis præmien sendes tilbage, fordi den ikke kan afleveres, mister den potentielle præmievinder retten til præmien.

Hvis Wavin kræver det, skal den potentielle vinder aflevere en skriftlig erklæring om opfyldelse af deltagerkrav. Hvis en potentiel vinder ikke overholder nærværende vilkår og betingelser, vil den pågældende potentielle vinder blive diskvalificeret. Tildeling af præmier skal ikke nødvendigvis ske, hvis deltagerantallet er utilstrækkeligt.

For at modtage navnene på vinderne skal man indsende en frankeret svarkuvert til: Wavin, Att: Marketing - Gear Up Vindere, Wavinvej 1, 8450 Hammel. Vinderlisten vil være tilgængelig efter d. 19/12-2018.

Ingen anden korrespondance vil finde sted i forbindelse med udtrækningen af vinderne og Wavins afgørelse er endelig.

Præmier, der ikke gøres krav på, vil ikke blive tildelt. Det er præmievindernes ansvar at betale alle de skatter, der skal betales af præmierne.


7. ALT DET GENERELLE

Hvis præmien tilbageleveres, fordi levering ikke var mulig, kan retten til præmien mistes, og en anden vinder kan vælges. Ingen korrespondance vil blive besvaret. Præmierne vil blive sendt til den adresse og det navn, vinderen har skrevet i sin bekræftelsesmail. Ingen pengesubstitutter, erstatninger eller overdragelser af præmien er tilladt, bortset fra at Wavin forbeholder sig retten til at erstatte præmien med en præmie af tilsvarende eller højere værdi, hvis den tilbudte præmie er utilgængelig. Hverken Wavin, dennes respektive datterselskaber, de virksomheder, Wavin er indbyrdes forbundet med, reklamebureauer eller deres ansatte pådrager sig nogen erstatningspligt af nogen art for tingsskader, personskader eller tab af nogen art, der forårsages af modtagelse, besiddelse, brug og/eller misbrug af nogen præmie eller deltagelse i konkurrencen eller nogen præmierelaterede aktiviteter. Modtagelse af en præmie er ensbetydende med vinderens enighed og samtykke i, at Wavin må bruge vinderens navn, stemme, billede og/eller præmieoplysninger, uden nogen begrænsninger, til reklameformål uden yderligere vederlag, kontrol, godkendelse eller betaling, i det omfang, det er tilladt ved lov. Ved at deltage i denne konkurrence indvilliger deltageren i at være bundet af de officielle regler og dommernes beslutninger, som er endelige og bindende i alle henseender. Wavin er ikke ansvarlig for nogen typografisk eller anden type fejl i trykningen af tilbuddet eller i administrationen af konkurrencen. Alle andre omkostninger og udgifter forbundet med brugen af præmien, er vinderens ansvar. Wavin forbeholder sig retten til at annullere, ændre eller midlertidigt afbryde dette reklamefremstød efter helt eget skøn, forudsat at Wavin ikke gør brug af denne ret på urimelig vis, men kun gør brug heraf under ganske særlige omstændigheder, som er uden for Wavins rimelige kontrol. Wavin og dennes agent tager intet ansvar for problemer, der opleves ved indsendelse af en tilmelding til dette reklamefremstød, eller for krav, der afvises. Det kan kræves af vinderne, at de deltager i en rimelig mængde reklame sammen med Wavin, og at deres navn offentliggøres som tilhørende en vinder. Dette reklamefremstød og nærværende vilkår reguleres af dansk ret og er alene undergivet de danske domstoles kompetence. Ved at deltage i dette reklamefremstød betragtes deltageren som havende accepteret nærværende vilkår og betingelser. Alle personlige data, der vedrører deltageren, vil udelukkende blive brugt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og vil ikke blive videregivet til nogen tredjeparter uden deltagerens forudgående samtykke. Wavins fortrolighedspolitik, som regulerer, hvordan dine personlige oplysninger behandles, kan findes på www.wavin.dk.


8. OM INTERNETTET

Wavin er ikke ansvarlig for tabte, forsinkede, beskadigede eller ulæselige tilmeldinger eller for elektroniske transmissionsfejl, der resulterer i udeladelse, afbrydelse, sletning, defekter, forsinkelse i drift eller transmission, tyveri eller destruktion eller uautoriseret adgang til eller ændringer af tilmeldingsmateriale, eller for enhver type funktionsfejl eller begrænsninger forbundet med teknik, netværk, telefonudstyr, elektronik, computere, hardware eller software, eller fejlagtige transmissioner af tilmeldingsoplysninger eller Wavins manglende modtagelse af tilmeldingsoplysninger pga. tekniske problemer eller for høj trafik på internettet eller på en hjemmeside eller enhver kombination heraf. Hvis internetdelen af reklamefremstødet af en eller anden grund ikke kan køre som planlagt, f.eks. som følge af infektion med computervirus, bugs, manipulation, uautoriseret indgriben, bedrag, tekniske fejl eller af andre årsager, der ligger uden for Wavins kontrol, og som ødelægger eller påvirker administrationen, sikkerheden, retfærdigheden, integriteten eller den ordentlige gennemførelse af dette reklamefremstød, forbeholder Wavin sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver person, der manipulerer med tilmeldingsprocessen, og til at annullere, ophæve, ændre eller afbryde internetdelen af reklamefremstødet og finde vinderne ved tilfældig lodtrækning blandt alle de berettigede tilmeldinger, der er modtaget indtil det tidspunkt, hvor Wavins handling finder sted. Advarsel: Alle forsøg – uanset hvem der udfører det – på bevidst at skade en hjemmeside eller underminere konkurrencens legitime drift er en overtrædelse af strafferetlige og civile love, og hvis et sådant forsøg finder sted, forbeholder Wavin sig retten til at søge erstatning fra den, der begår handlingen, i lovens fulde udstrækning.

Vi ønsker alle deltagere Held og lykke!