Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A Wavin Hungary Kft. (székhely: 2072. Zsámbék, Új gyártelep, cégjegyzékszám: 13-09-065853, adószám: 10781553-2-13, e-mail: szerelkezzfel@wavin.com) a http://szerelkezzfel.wavin.hu website-on futó promóció működtetése céljából a résztvevők személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel.

1. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető. A http://szerelkezzfel.wavin.hu oldalon, vagy a Játékszabályzatban részletesen kifejtett offline módon történő regisztráció a Személyes Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak minősül.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Wavin Hungary Kft. adatkezelőként, valamint a Centagon B.V és a Wavin B.V. adatfeldolgozóként a jelen Adatkezelési szabályzat 4. pontjában megjelölt célból kezeljék.

A Wavin Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • Az adatkezelésben érintett adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és adatfeldolgozók (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) adatai:

  Adatkezelő:
  Wavin Hungary Kft. (székhely: 2072. Zsámbék, Új gyártelep, cégjegyzékszám: 13-09-065853, e-mail elérhetőség: szerelkezzfel@wavin.com)

  A promóció adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-131451/2017.
  A promócióhoz kapcsolódó hírlevél-feliratkozás adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-128171/2017.

  Adatfeldolgozók:

 • Centagon B.V. (székhely: Provincialeweg 66, 5503 HH Veldhoven, The Netherlands)
 • Wavin B.V. (székhely: Stationsplein 3, 8011 CW PO box 173 8000 AD Zwolle, The Netherlands)
 • Neo Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.)
 • Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: “Adatkezelési szabályzat”) a Játékszabályzat elválaszthatatlan része, a Játékszabályzatban feltételekben már definiált fogalmak a jelen Adatkezelési szabályzat értelmezése során is megfelelően irányadóak.


  2. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.


  3. A kezelt adatok köre

  A Felhasználó a weboldalon és a szórólapon megadhatja nevét, e-mail címét, telefonszámát, vállalkozásának vagy munkahelyének nevét, munkakörét, a vállalkozás postacímét, irányítószámát és városát (a továbbiakban: “Személyes Adatok”). Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Személyes Adatokat a jelen Adatkezelési szabályzatban felsorolt, az Adatkezelő által meghatározott üzleti partnereken kívül harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra.


  4. Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés elsődleges célja a http://szerelkezzfel.wavin.hu weboldalon meghirdetett promócióban szereplő ajándékok postázása.

  Az adatkezelés másodlagos célja, hogy a weboldalon történt regisztráció során a Felhasználó által megadott Személyes adatokat, valamint a felhasználó által a Wavin termékek használatára vonatkozó adatokat a Wavin Hungary Kft. és annak mindenkori üzleti partnerei marketing célokra, közvetlen üzletszerzési célokra, valamint a célirányosabb vásárlói tájékoztatás elősegítése érdekében használják fel.


  5. Az adatkezelés időtartama

  Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig tart.

  Hírlevél-feliratkozás esetén az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.


  6. Egyéb információk

  a.) Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Személyes Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt Személyes Adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt Személyes Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá. A Személyes Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Személyes Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

  b.) Az Adatkezelő az adatkezeléshez a fent megnevezett Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó feladata a honlap működtetése, továbbá a Személyes Adatok (i) gyűjtése a Honlapon, (ii) elektronikus úton történő tárolása és (ii) továbbítása az Adatkezelő részére.

  c.) A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Személyes Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Személyes Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett ajánlott és tértivevényes úton küldött levelében vagy elektronikus úton az adatkezelő alábbi elérhetőségein:

 • szerelkezzfel@wavin.com
 • wavin@wavin.hu

 • d.) A Felhasználónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:
 • szerelkezzfel@wavin.com
 • wavin@wavin.hu

 • A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így amennyiben ajándéka még nem került kiszállításra, ajándéka átvételére való jogosultsága megszűnik.

  e.) Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, illetve az Adatfeldolgozóval törölteti, ha

 • kezelése jogellenes;
 • a Felhasználó kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 • f.) Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul értesíti.

  g.) Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), valamint a bírósághoz fordulhat.

  Zsámbék, 2018. szeptember 15.

  Wavin Hungary Kft.
  A Szervező