Regulamin

1. Organizator Promocji

Promocja organizowana jest przez WAVIN Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00000515160, NIP: 788-00-08-752 o kapitale zakładowym w wysokości 113.000.000,00 zł (opłaconym w całości), zwaną dalej „Organizatorem”.2. Definicje

2.1. Promocja – akcja promocyjna o nazwie “10+1 GRATIS” skierowana do przedsiębiorców zajmujących się wykonawstwem instalacji sanitarnych i grzewczych, mająca na celu aktywowanie zakupów produktów Organizatora, polegająca na przyznawaniu Uczestnikom nagród w przypadku spełnienia przez nich warunków Promocji wymienionych w Regulaminie.

2.2. Uczestnik
a) osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do Promocji i w okresie trwania Promocji prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych, albo
b) osoba prawna, która w dniu przystąpienia do Promocji i w okresie trwania Promocji prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych, albo
c) jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w dniu przystąpienia do Promocji i w okresie trwania Promocji prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych,

nabywająca produkty promocyjne Organizatora określone w punkcie 4 Regulaminu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, która dokonała zgłoszenia udziału w Promocji i spełnia warunki określone w tym Regulaminie. W Promocji nie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży produktów Organizatora, osoby posiadające prawa udziałowe w takich przedsiębiorcach (wspólnicy, akcjonariusze etc.), osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej etc.) przez tych przedsiębiorców, a także członkowie najbliższej rodziny takich osób, przy czym za najbliższą rodzinę uważa się małżonka, wstępnego (rodziców), zstępnych (dzieci), rodzeństwo i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

2.3. Ulotka promocyjna – ulotka zawierająca unikalny promocyjny kod alfanumeryczny składający się z trzynastu znaków, w tym liter, liczb oraz znaków interpunkcyjnych, uprawniający do zgłoszenia udziału w Promocji. Wzory ulotek promocyjnych z kodami przedstawione są na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Jak dołączyć".


3. Zakres czasowy i terytorialny Promocji.

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych punktach handlowych w okresie od 1 września 2018 roku do wyczerpania zapasu nagród.


4. Produkty promocyjne.

Produkty promocyjne to rury PE-Xc/AL./PE-HD Wavin Tigris fi 16 w zwojach (kod produktu 3030909), w opakowaniach których znajduje się ulotka promocyjna z kodem promocyjnym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak Ulotki promocyjnej w uszodzonych lub nieoryginalnie zapakowanych egzemplarzach rury PE-Xc/AL./PE-HD Wavin Tigris fi 16 w zwojach (kod produktu 3030909). Organizator zastrzega, że może zdarzyć się, że konkretny egzemplarz rury PE-Xc/AL./PE-HD Wavin Tigris fi 16 w zwojach (kod produktu 3030909) może pochodzić ze starych zapasów (dotyczy zwojów wyprodukowanych przed 08.04.2018r) i w konsekwencji nie zawierać Ulotki promocyjnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak Ulotki promocyjnej w egzemplarzach rur PE-Xc/AL./PE-HD Wavin Tigris fi 16 w zwojach (kod produktu 3030909) pochodzących ze starych zapasów.


5. Warunki udziału w Promocji.

5.1. Warunkiem udziału w Promocji jest:
a) zakup produktów promocyjnych Organizatora wymienionych w punkcie 4 Regulaminu w okresie trwania Promocji,
b) zebranie wymaganej do odbioru nagrody zgodnie z punktem 7.1 a) Regulaminu ilości Ulotek promocyjnych umieszczonych w opakowaniach produktów promocyjnych Organizatora,
c) zgłoszenie udziału w Promocji zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu
d) zachowanie Ulotek promocyjnych z zarejestrowanymi kodami.

5.2. Aby dokonać zgłoszenia udziału w Promocji należy wypełnić formularz promocyjny dostępny na stronie www.wavintigris.pl poprzez:
a) Podanie firmy Uczestnika (nazwę firmy), imienia i nazwiska osoby, która dokonuje zgłoszenia w imieniu Uczestnika, numeru NIP Uczestnika, adresu siedziby Uczestnika (adres firmy - ulica, kod pocztowy, miasto), adresu e-mail, numeru telefonu osoby, która dokonuje zgłoszenia. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do zgłoszenia Uczestnika do Promocji;
b) Zaakceptowanie Regulaminu Promocji;
c) Podanie w formularzu promocyjnym 10 kodów z Ulotek Promocyjnych.

W formularzu promocyjnym Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych oraz wykorzystywanie wskazanego w zgłoszeniu numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu dostarczania mu informacji handlowych w formie elektronicznej na podany adres e-mail i/lub na podany numer telefonu. Wyrażenie tych zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w Promocji.

5.3. Zgłoszenia Uczestników zostaną zweryfikowane przez Organizatora pod kątem spełnienia warunków określonych w Regulaminie, w szczególności postanowień punktu 2.2 oraz 5.1 a - d oraz dostępności Nagrody w Promocji zgodnie z punktem 6 najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia Promocji.


6. Nagrody w Promocji

Nagrodą w Promocji jest zwój rury PE-Xc/AL./PE-HD Wavin Tigris fi 16 w zwojach o długości 200 metrów (kod produktu 3030909). Zapas nagród wynosi 1000 sztuk zwojów.


7. Zasady przyznawania Nagród w Promocji.

7.1. Za rejestrację 10 kodów promocyjnych z Ulotek promocyjnych (jedno zgłoszenie) Uczestnik otrzymuję Nagrodę w Promocji określoną w punkcie 6 Regulaminu.
7.2. Nagrody otrzymają Uczestnicy, których zgłoszenia przejdą pozytywną weryfikację Organizatora, czyli spełnią warunki określone w Regulaminie w punkcie 2.2 oraz 5.1 a-d. Organizator może zarządać okazania dowodu zakupu produktów promocyjnych oraz okazania zarejestrowanych ulotek z kodami promocyjnymi.
7.3. O uzyskaniu Nagród w Promocji decydować będzie kolejność otrzymania przez Organizatora zgłoszenia (decyduje data wpływu zgłoszenia do systemu informatycznego Organizatora).
7.4. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 Nagród w Promocji.
7.5. Organizator poinformuje na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.wavintigris.pl o wyczerpaniu zapasu Nagród w Promocji, o którym mowa w punkcie 6.
7.6. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych wymaganych w formularzu promocyjnym, Nagroda w Promocji nie zostanie mu wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może włączyć taką nieodebraną Nagrodę w Promocji z powrotem do puli nagród w Promocji.
7.7. Nagrody w Promocji zostaną wysłane do Uczestników za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich w terminie 14 dni od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika. Organizator nie odpowiada za działania poczty lub firm kurierskich.
7.8. Nagrody w Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Uczestnikom, oprócz Nagrody w Promocji, nie przysługuje żadne inne świadczenie z tytułu udziału w Promocji.


8. Reklamacje.

8.1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału w Promocji lub sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, przez cały okres trwania Promocji oraz w ciągu 21 dni od dnia jej zakończenia (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
8.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać dokładne dane Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
8.3. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu Promocji przez Organizatora, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
8.4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Od decyzji Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji nie przysługuje odwołanie.
8.5. Decyzja Organizatora zostanie do uczestnika wysłana listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Promocji zgodnie z Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.
9.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
9.3. Organizator ujawnia dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, dostawcom systemów informatycznych oraz spółkom z grupy kapitałowej Mexichem, także spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi prawne, księgowe na podstawie standardowych klauzul umownych.
9.4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest realizacja Promocji w oparciu o Regulamin Promocji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Promocji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.
9.5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji Promocji, postępowania reklamacyjnego związanego z Promocją oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Promocji lub przez okres wymagany przepisami prawa.
9.6. Uczestnikowi przysługują prawa do: dostępu do jego danych osobowych w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania w granicach art. 16 RODO, usunięcia danych osobowych w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w granicach art. 18 RODO, przeniesienia jego danych osobowych w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w granicach art. 21 RODO.
9.7. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: (kontakt.pl@wavin.com).
9.8. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.9. Uczestnik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu dostarczania mu informacji handlowych w formie elektronicznej na podany adres e-mail i/lub na podany numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i/lub telefon przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale wymagane w celu otrzymywania informacji handlowych od Organizatora. Dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


10. Postanowienia końcowe.

10.1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
10.2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
10.3. Treść Regulaminu dostępna jest na www.wavintigris.pl oraz w siedzibie Organizatora.
10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Promocji, a także przedłużenia, skrócenia, bądź przerwania Promocji w każdym czasie. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz na już nabyte prawa Uczestników, tj. Uczestnicy, którzy przed zmianą dokonali zgłoszenia udziału w Promocji, mogą brać udział w Promocji na dotychczasowych zasadach. Wszelkie zmiany dotyczące Promocji, jak również nowa treść Regulaminu dostępna będzie w siedzibie Organizatora oraz na www.wavintigris.pl.
10.5. Organizator nie odpowiada za opodatkowanie oraz rozliczenie przez Uczestników zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa przychodu z tytułu nagród otrzymanych przez Uczestników w związku z udziałem w Promocji.